RSS FeedRSS FeedLivestreamLivestreamVimeoVimeoTwitterTwitterFacebook GroupFacebook Group
You are here: The Platypus Affiliated Society/Prishtina

"E Majta ka vdekur! Rroftë e Majta!"

Shoqëria e Bashkuar Platypus, e themeluar në Dhjetor të 2006, organizon grupe të leximit, forume publike, punë kërkimore dhe gazetareske që përqëndrohen në problemet dhe detyrat e trashëguara nga e Majta "e vjetër" (1920-30), "e re" (1960-70) dhe ajo post-politike (1980-90) drejt mundësisë për politika emancipuese sot.

Ngjarjet e vazhdueshme
May 5, 2014

Grupet e leximit dhe kafja
Rifilloni Vjeshtë 2019!

Ngjarje të ardhshme
Videoja e fundit e ngjarjes

"What is the Future of Socialism?", 3rd Annual European Conference, 2/17/18